I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem i fundatorem Konkursu pod nazwą „Wybieramy najlepsze miejsca na ferie nad morzem” (dalej jako „Konkurs”) jest spółka Travelist sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440014, NIP: 7010359657, REGON: 146394313,
  o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 49.500,00 zł (zwana dalej
  Organizatorem”), prowadzącym serwis internetowy pod adresem www.travelist.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Regulamin stanowi podstawę organizacyjną Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
  uczestników (dalej jako „Regulamin”). Regulamin dostępny jest pod adresem: https://magazyn.travelist.pl/wybieramy-najlepsze-miejsca-na-ferie-nad-morzem-2023/
 3. Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, ze zm).
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
 5. Konkurs jest organizowany i prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej („Uczestnikiem”), może być osoba spełniająca łącznie poniższe wymagania:
  a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) posiadająca urządzenie elektroniczne, z dostępem do Internetu,
  c) w czasie wskazanym w części II Regulaminu wykona Zadanie Konkursowe zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu,
 7. Zadanie konkursowe (dalej jako „Zadanie konkursowe”) polega na:
  a) oddaniu głosu na jedną z wymienionych w ankiecie miejscowości i pisemnego uzasadnienia swojego wyboru w formie treści nie dłuższej niż 3000 znaków (dalej jako „Odpowiedź na pytanie konkursowe”) oraz
  b) podaniu swoich danych – tj. imię, nazwisko i adres e-mail.
 8. Laureatem Konkursu (dalej jako „Laureat”) może zostać wyłącznie Uczestnik, który spełni łącznie wszystkie warunki określone w pkt. 6 Regulaminu.
 9. Organizator przewiduje 3 (słownie: trzy) nagrody za udział w Konkursie.

II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 stycznia 2023 r. o godz. 9:00 i potrwa do dnia 18 stycznia 2023 r. do godz. 23:59 (dalej jako „Czas trwania Konkursu”).
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. W Konkursie nie mogą brać udziału
  pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien wykonać Zadanie Konkursowe,
   a w tym celu wejść na stronę internetową https://www.surveymonkey.com/r/XTKVRCP i wypełnić Ankietę.
 4. Zgłoszenia do Konkursu będą odbywać się za pomocą ankiety dostępnej na wskazanej powyżej stronie internetowej (dalej jako „Ankieta”).
 5. Wypełnienie samej Ankiety nie jest równoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie.
 6. Ankieta podzielona jest na 2 (słownie: dwie) części:
  Część I – dotyczy tylko głosowania na wskazane miejscowości. Głos może zostać oddany bez konieczności uzupełniania pozostałych pól,
  Część II – w tym miejscu należy zamieścić Odpowiedź na pytanie konkursowe i podać dane Uczestnika (imię, nazwisko i adres e-mail).
 7. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi uzupełnić całą Ankietę, zarówno
  w Części I jak i Części II.
 8. Dane Uczestników będą gromadzone w pliku powiązanym z Ankietą w ramach narzędzia Surveymonkey i skorelowane z Odpowiedziami na pytanie konkursowe. Odmowa podania danych eliminuje z udziału w Konkursie.
 9. Każdy Uczestnik jest uprawniony do jednokrotnego wykonania Zadania Konkursowego. W przypadku przekazania Organizatorowi więcej niż 1 (jednego) Zadania Konkursowego, zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
 10. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg Konkursu,
  zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Lista Laureatów zostanie opublikowana 25 stycznia 2023 o godz. 12:00 na tej samej stronie internetowej, na której został opublikowany Konkurs, tj.: https://magazyn.travelist.pl/wybieramy-najlepsze-miejsca-na-ferie-nad-morzem-2023/ (dalej jako „Lista Laureatów”).
 12. W przypadku gdy Laureatem zostanie Uczestnik, który nie spełnia wszystkich warunków wskazanych w Regulaminie, podlega on dyskwalifikacji z udziału
  w Konkursie.
 13. Organizator nie będzie brał pod uwagę Zadania Konkursowego:
  a) przekazanego Organizatorowi w inny sposób niż określony w cz. II Regulaminu,
  b) przekazanego przez osobę niebędącą Uczestnikiem,
  c) przekazanego przez Uczestnika niespełniającego wymagań określonych niniejszym Regulaminem.

III. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności oceny wyników Zadań Konkursowych oraz wyłonienia Laureatów, Organizator powoła komisję konkursową (zwana dalej jako „Komisja Konkursowa”).
 2. Komisją Konkursową jest redakcja Magazynu Travelist.
 3. Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję Konkursową jest:
  a) kreatywność i oryginalność Odpowiedzi na pytanie konkursowe,
  b) termin wykonania Zadania Konkursowego,
  c) spełnienie przez Uczestnika wymagań wskazanych w Regulaminie, a w szczególności spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, wskazanych w cz. I ust. 6 Regulaminu.
 4. Ocenie będą podlegały jedynie Zadania Konkursowe wykonane zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

IV. NAGRODY

 1. Decyzją Organizatora, w Konkursie zostanie wyłonionych 3 (trzech) Laureatów, a każdy z nich otrzyma następującą nagrodę (dalej jako „Nagroda”):
  a) za zajęcie I miejsca w KonkursieNagrodę o równowartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) Środków Travelist plus dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 56 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych) z przeznaczeniem na zapłatę przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanych nagród na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego,
  b) za zajęcie II miejsca w Konkursie – Nagrodę o równowartości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) Środków Travelist plus dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 33 zł (słownie: trzydzieści trzy złote) z przeznaczeniem na zapłatę przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanych nagród na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego,
  c) za zajęcie III miejsca w Konkursie – Nagrodę o równowartości 100,00 zł (słownie: dwieście złotych) Środków Travelist plus dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11 zł (słownie: jedenaście złotych) z przeznaczeniem na zapłatę przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanych nagród na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego,,
  których możliwość wykorzystania będzie możliwa przez 6 miesięcy od momentu ich przekazania Laureatowi na jego konto w Serwisie.
 2. W celu odebrania Nagrody, Laureat musi posiadać konto w serwisie Travelist.pl (dalej jako „Konto Uczestnika”). Środkami Travelist są elektroniczne środki płatnicze przeznaczone do płatności za usługi/rezerwacje w ramach ofert składanych poprzez Serwis. Środki te są dopisywane w koncie Uczestnika prowadzonym w Serwisie.
 3. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia Listy Laureatów, za pośrednictwem Konta Uczestnika.
 4. Organizator jest zobowiązany do weryfikacji danych osobowych oraz wydania Nagrody Laureatowi.
 5. W sytuacji, gdyby w Czasie Trwania Konkursu nikt nie wykonał Zadania Konkursowego, Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
 6. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego (jeżeli taki będzie wymagany) od wygranej Nagrody zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi odbiór Nagrody przez Laureata. Nagroda za zajęcie III miejsca w Konkursie z uwagi na jej wartość podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).

V. REKLAMACJE

 1. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 30 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@travelist.pl, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zakończenia Konkursu.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy
  Uczestnika, jak również żądanie oraz opis wraz z okolicznościami uzasadniającymi reklamację.
 4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy
  podany w reklamacji.
 5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą rozpatrywane.
 6. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
  a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
  b) zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php.
  c) zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów
 7. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. Organizator zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Laureatów, z czym wiązać się będzie nieprzydzielenie nagród
  w Konkursie.
 3. Organizator nie gwarantuje, że strony sieci internetowych będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości
  w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania stron internetowych, na których organizowany jest niniejszy Konkurs.
 4. Załącznikiem do Regulaminu jest klauzula informacyjna dotycząca zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Załącznik do Regulaminu

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Travelist spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5,­­­ zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, NIP 7010359657, REGON 146394313, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości: 49.500,00 zł (dalej jako „Administrator„). Administrator dba o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).
 2. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach oraz zakresie:
  a) realizacji Konkursu aż do momentu rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu na podstawie zgody, której udzieliłeś przez okres do rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu (w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu mailowego podanego w Ankiecie, celem zgłoszenia swojego Uczestnictwa w Konkursie);
  b) rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia Laureata i przeprowadzenia rozdania Nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez okres od rozpoczęcia rozstrzygania i następnie rozdania Nagród (w zakresie imienia, nazwiska, adresu mailowego);
  c) rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia Konkursu (w zakresie danych wskazanych w zgłoszeniu reklamacyjnym),
  d) w przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania Nagrody w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy (w zakresie imienia, nazwiska, nr PESEL oraz adresu email).
 3. Masz prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
  b) kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;
  c) sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
  d) usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;
  e) ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.
 4. Masz również prawo do:
  a) wniesienia do Administratora sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie;
  b) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
  c) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@travelist.pl 
 6. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:
  a) kancelariom prawnym;
  b) przewoźnikom,
  c) a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 8. Zawsze zawieramy umowy z podmiotami przetwarzającymi. Przetwarzają one dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.